Lær av bilindustrien

I NRK-dokumentaren ”Helsefabrikken” legges norsk offentlig helsevesen under lupen. Pasienter på samlebånd benyttes som retorisk virkemiddel. Ledelsesprinsipper som Lean-konseptet fra bilindustrien kritiseres, og ansees som uegnet for bruk i helsesektoren. Vi mener at denne konklusjonen trekkes for raskt. Helsevesenet, pasienter og pårørende vil alle kunne dra nytte av nye metoder for å øke kvaliteten, unngå feil og unngå ventetid ved at mennesket i sterkere grad settes i sentrum.

Da Toyota på 50-tallet bygget opp sin bilproduksjon, var USA den ledende bilprodusenten. Ford og General Motors ble studert i detalj. Mange ideer og teknikker ble gjenbrukt, men japanerne så allikevel at systemet hadde alvorlige svakheter. Henry Fords samlebånd manglet nødvendig fleksibilitet. Arbeiderne hadde små muligheter til å styre sin egen arbeidsplass og gjennomføre nødvendige forbedringer. Kontinuerlig drift av produksjonslinja var viktigere enn å eliminere feil på produktene. Toyota forsto at de måtte tenke annerledes. Ressursene var knappe. Kvalitet og perfeksjon ble en livsnødvendighet.

Feil, sløsing og unødvendig ventetid måtte unngås. All produksjon var styrt av kundens behov. Gjennom mer enn 60 år har man rendyrket og perfeksjonert dette. I dag er Toyota verdens største bilprodusent og er kjent for svært god kvalitet. I kjølvannet av dette brukes prinsipper fra Lean for å redusere venting og unngå feil på stadig nye områder innenfor industri, tjenesteytende og offentlig sektor.

Det kan selvsagt ikke forventes at ledelsesprinsipper og verktøy fra bilindustrien uten videre skal kunne anvendes i norske sykehus. Det vil allikevel være lurt å forsøke å trekke veksler fra mange tiårs kunnskap innenfor systematisk forbedringsarbeide, selv om man arbeider innenfor helse og ikke i industrien. I en tid med skrikende behov for flere og bedre helsetjenester innenfor snevre kostnadsrammer søker ledende helseinstitusjoner inspirasjon og lærdom fra andre sektorer. Hagen-utvalget etterlyser innovative løsninger innenfor helse og omsorg. Som kjent oppstår gjerne innovasjoner med bedre løsninger når etablert kunnskap møter kunnskap og erfaringer fra helt nye områder.

Les mer i kronikk i Dagbladet

 http://www.dagbladet.no/2011/04/12/kultur/debatt/kronikk/helse/helsepolitikk/16159719/

Bli medlem i Lean Forum Namdal

Abonner på vårt nyhetsbrev