Hydro

Hydro Primary Metal har en årlig produksjonskapasitet på ca 2.400.000 tonn aluminium, det vil si konvertering av bauxit til aluminium via en elektrolyseprosess, fordelt på smelteverk i Norge, Tyskland, Brasil, Australia, Canada, Qatar og Slovakia. I Norge er det smelteverk i Årdal, Sunndalsøra, Høyanger og Karmøy – hvor sistnevnte har vært initielt case i dette prosjektet.  Hydro Karmøy med i dag 420 ansatte har vært gjennom en omfattende restrukturering, blant annet nedleggelse av Søderberg anlegget, men produserer fortsatt ca 182.000 tonn primærmetall.

Lean i Hydro sine smelteverk var før 2006 i stor grad orientert omkring TPM (Total Productive Maintenance) – et satsningsområde siden midten av 1990-tallet. Omkring 2006 ble det ansatt flere med erfaring fra Hydro Aluminium Structures, et selskap som utviklet og produserte crash management systemer for bilindustrien, hvor lean hadde vært på agendaen i mange  år. Basert på disse erfaringene, inspirasjon fra Elkem og Toyota, og særtrekkene ved produksjon av primæraluminium utviklet Hydro AMPS (Aluminium Metal Production System). Hovedgrunnen til at lean ble innført som forbedringsfilosofi, i en periode med relativt høye aluminiumspriser, var at man så det som et konkurransefortrinn i forhold til konkurrentene. AMPS er et business system som skal løfte Hydro til verdensklasse innen sikkerhet, kvalitet, produktivitet og økonomi. Systemet er hierarkisk oppbygd med ufravikelig prinsipper på toppen; standardiserte arbeidsprosesser, definerte kunde- og leverandørforhold, optimalisert flyt, dedikerte team og synlig ledelse. Videre nedover i pyramiden er det definerte standarder og verktøy, og som fundament kommer lokal tilpasning. Det vil si at Hydro i stor grad gir smelteverkene frihetsgrader i hvordan lean anvendes i det daglige forbedringsarbeidet. AMPS inkluderer også kvalitet og HMS i Hydro. Første pilot var Årdal i 2007 før man suksessivt implementerte AMPS til de andre smelteverkene i Norge.

Hydro uttrykker tydelig fokus på langsiktighet i sitt lean arbeid, men etter hvert i tilknytning til et ambisiøst kostnadsmål. I 2009 ble det etablert et 300 dollar program der det innen 2013 skal oppnås en kostnadsbesparelse i størrelsesorden $300 pr tonn produsert aluminium. Ved årsskiftet 2011/2012 hadde Hydro nådd $200 av målsatt beløp – som omregnet tilsvarer en årlig kostnadsreduksjon på en milliard kroner. Dette er oppnådd gjennom økt driftsstabilitet, redusert bemanning og redusert bruk av innsatsfaktorer som karbon, alumina og elektrisitet. Første fase i forbedringsarbeidet har dreid seg om organisering og prosess-stabilitet, mens veien videre vil fokusere mer på vareflyt, kapitalbinding, erfaringsutveksling mellom verk og ikke minst hvordan AMPS kan anvendes på en god måte ved smelteverkene utenfor Norges grenser.  
 

Prosess og prosess-støtte

Gjennom AMPS søkes varig endring gjennom fokus på et sett prinsipper. Disse er utledet som en følge av at elektrolyse er en prosess det tar flere dager fra man gjør en endring til man ser resultater. Derfor har prosessen og menneskene tilknyttet disse hovedfokus hos Hydro. Kritiske prosess-tre er definert for kjerneprosessene med en klar link mellom praksis og performance og hva som oppfattes som proaktivt vs reaktivt handlingsmønster.

Hvert kritisk prosess-tre definerer SOP (Standard Operasjons-Prosedyre), prosessindikatorer og observasjonspunkter. Hydro har fokus på at SOPer utvikles fra praksis – det vil si av de som er tettest på og som kjenner prosessen best. Tankesettet er at gode operasjonsprosedyrer kan erstatte arbeidslederrollen og sikre høyere grad av jobbrotasjon. Eksempelvis på Karmøy har man avskaffet arbeidslederrollen og etablert team hvor operatørene har klart definerte ansvarsområder. Forbedringene skjer i tverrfaglige team bestående av operatører, fagledere, områdeledere, vedlikeholdsoperatører og AMPS personell. Sistnevnte er en stedlig AMPS gruppe, på Karmøy 3-4 personer, som støtter produksjonen i forbedringsarbeid. Denne gruppen er også bindeleddet til det sentrale AMPS teamet i Hydro. For å sikre at SOPene overholdes gjennomføres såkalte SOP-WOC (Standard Operasjons-Prosedyre – Walk, Observe, Communicate). Dette gjennomføres i felleskap av operatører og ledelse – noe som også er et viktig ledd i prinsippet "synlig ledelse". I tillegg til at kritiske prosess-tre er tett koblet til både HMS- og kvalitetssystemer, danner de også kjernen i Hydro sitt e-læringsprogram. Her kan Hydro ansatte kontinuerlig oppdatere sin prosess-kunnskap. Av andre formelle opplæringsstrukturer så arrangerer Hydro kvartalsvise "Primary leadership" programmer, hvor det til nå har vært over ett tusen deltagere. I tillegg kommer AMPS Academy som er et lederutviklingsprogram. Hydro har hatt fokus på å bygge et eget system og en egen lean identitet. Dette har krevd mye tid og energi, men man er sikker på at dette vil gi en varig verdi. I forhold til tillitsvalgtapparatet og involvering har Hydro erfart en del diskusjon omkring arbeidslederrollen og implementering av AMPS i kjølvannet av nedleggelse av Søderberg-anlegget på Karmøy, men generelt har tonen blitt bedre i takt med oppnådde forbedringer.