Nammo

Nammo er et teknologitungt selskap med kjernevirksomheter innenfor ammunisjon, rakettmotorer, demilitarisering og skulderfyrte våpen. Hovedteknologiene er fokusert innenfor avansert bruk av metaller, kompositter og energetiske materialer samt kombinasjon av disse. Selskapet har produksjonsanlegg i seks land, ca 2000 ansatte og er eid 50/50 av den Norske stat og finske Patria. Selskapet har hovedkontor på Raufoss, hvor også selskapet største datterselskap, Nammo Raufoss er lokalisert. Nammo Raufoss utgjør ca 1/3 av selskapets totale virksomhet og har en eksportandel på 80 – 90 %. Nammo Raufoss har en historie som strekker seg tilbake til 1896 og har gjennom historien betydd svært mye for etablering av andre materialbaserte forretningsområder på Raufoss.

Nammo har formelt sett hatt forbedringsprogrammer siden midten av 1990-tallet, hvor det startet med fokus på "Totalkvalitet". Dette ble raskt avløst av Agile som var et krav fra den amerikanske kunden Raytheon. Agile skiller seg fra lean på flere områder, og spesielt egner metoden seg bedre der hvor oppgavens innhold og omfang er udefinert. Derfor setter man ofte Agile i sammenheng med prosjektarbeid og typisk produktutviklingsprosesser. Metoden forklares som et termometer som opprinnelig inneholdt 45 sjekkpunkter for å avdekke om en prosess er i henhold til plan eller ikke – Nammo har tilpasset den noe og redusert til 14 trinn og de fem fasene; vurdering, forberedelse, analyse, planlegging og målstyring. Et kjerneteam fra Raufoss bestående av fire personer deltok på et treukerskurs i USA med intensjon om at de skulle bli sentrale veiledere i den videre implementeringsprosessen. Også utvalgte fra tillitsvalgt-apparatet var med til USA for å vurdere Agile som framtidig forbedringsprogram. Agile ble rullet ut i hele organisasjonen gjennom 1-3 dagers opplæring av over 500 medarbeidere samt gjennomføring av ca 40 forbedringsprosjekter.

Etter hvert skiftet hovedkunden og tallet har Nammo dreid fokus mer over på forbedring og effektivisering av produktutviklingsprosessen. Eksisterende verktøykasse har blitt utvidet med begreper som "Lean SixSigma, "Design for SixSigma" og "Lean produktutvikling". Et annet trekk er at begrepet lean har økt sin utbredelse i takt med innføring av ulike forbedringsprogrammer. 

  

Produktutvikling og kunnskap

Nammo opererer i en bransje med unike krav til kvalitet og verifikasjon av produkter. Med dette følger gjerne langsiktige produktutviklingsprogrammer. Et typisk eksempel er APEX (Armor Penetrating EXplosive ammunition), for det nye jagerflyet Joint Strike Fighter, som startet konseptfasen i 2005, og som skal være testet og kvalifisert i 2013 og integrert og godkjent for operativ bruk fra fly i 2016.

Denne tidshorisonten rommer betydelig grad av kompleksitet i forhold til både antall mennesker, funksjoner og roller involvert og ikke minst hvordan produkt- og prosessegenskaper utvikles for å skape et robust produkt med bedre ytelse enn hva konkurrentene kan tilby. Valg av rett konsept og god risikostyring gjennom de ulike fasene blir her særdeles viktig siden en iterativ tilnærming vil ta for lang tid og innebære kostnadsoverskridelser. Evnen til å dokumentere beslutninger gjennom eksplisitt kunnskap, og kunne overføre den til nye prosjektmedlemmer og andre prosjekter, blir også vesentlig ved denne type langsiktighet. Kunnskapsdannelse, spredning av kunnskap og adapsjon av kunnskap til verdiskapning blir dermed et virkemiddel for å skape kontinuitet. I tillegg vil Nammo framover ha fokus på "time-to-market". Viktige faktorer for å oppnå dette er bedre integrasjon mellom produksjonsmiljøer og produktutvikling, samt at antall testutførelser kan reduseres ved bedre bruk av utvalgsmetoder som eksempelvis "design of experiments".

Hos Nammo er det 3-5 personer på heltid som jobber med koordinering og tilrettelegging av forbedringsaktiviteter, og dette arbeidet er formelt knyttet til kvalitetsavdelingen. For øvrig har organisasjonen mange kvalifiserte ansatte som kan initiere og gjennomføre forbedringsprosjekter i henhold til framgangsmåtene definert i SixSigma. Forbedring er i større grad knyttet til enkeltprosesser, med fokus på kvalitet, sikkerhet og robusthet, framfor fokus på takttid og gjennomløpshastighet. Dette fenomenet er nok tydeligere innen tilvirkning av rakettmotorer hvor produksjonsvolumet er relativt lavt og prosessene basert på håndarbeid. Effektivitet og rasjonalitet aktualiseres mer ved produksjon av mellom- og grovkalibret ammunisjon. Nammo har nylig innført en kvalitetspris som belønner team i stedet for den tradisjonelle forslagskassen som premierer individer. Det nye insitament-systemet skal også fokusere mer på måltall, noe nammo sålangt har vært for dårlig på i sitt forbedringsarbeid.