Hva er Lean?

Hva er lean? Det finnes utallige definisjoner og meninger knyttet til dette begrepet, og en av oppgavene til prosjektet Lean Operations er å forstå lean i en norsk kontekst. Siden prosjektet er helt i startfasen så velger vi inntil videre å støtte oss på den helhetlige definisjonen til Womack og Jones fra 1996:

 

"“A continuing agreement among all the firms sharing the value stream for a product family to correctly specify value from the standpoint of the end customer, remove wasteful actions from the value stream, and make those actions which do create value occur in a continuous flow as pulled by the customer."“

 

Lean er på ingen måte noe nytt – det oppstod som begrep tidlig på 1990-tallet, men var allerede et veletablert arbeidssett hos flere japanske virksomheter og spesielt innen bilindustri med Toyota i førersetet. Man kan vel si at lean har fått en renessanse i Norge, noe som er beviselig gjennom bredde og antall deltagere på Lean Forum Norge. Dette åpne forumet for å fremme verdiskaping gjennom innovasjon og virksomhetsutvikling hadde over 600 deltagende på årskonferansen 2011 med representanter fra industri, finans, helse- og omsorg og mer generelt offentlig- og privat tjenesteyting.

Filosofi og verktøy

Lean kan ses både som en overordnet filosofi for organisering og samhandling av arbeidsoppgaver og som et uttrykk for en rekke verktøy som kan implementeres på et mer operasjonelt nivå. Begge tilnærmingene er ansett som helt nødvendig for å lykkes med å forbedre organisatoriske prosesser. Det finnes mange modeller som beskriver lean fra et filosofisk ståsted, men et hovedtrekk er at det vektlegges et langsiktig perspektiv hvor forbedringsarbeid er godt forankret på alle nivåer i en organisasjon. Dette oppnås ved å ha fokus på mennesker, gjennom gjensidig respekt, delegering av utfordringer samt dyrke det beste i hvert enkelt individ, i samspill med prosesser og dets input og output. Med denne basisen på plass kan man oppnå positive effekter av et kontinuerlig forbedringsarbeid med vekt på prinsipper, metoder og verktøy på et operasjonelt nivå. Her trekker man frem konkrete problemstillinger i en hektisk hverdag, hvor man søker en bedre løsning enn den eksisterende ved å samarbeide på tvers av funksjoner og kompetanseområder og ved bruk av passende problemløsningsverktøy.