Lean i kommuner

Dag 1: 1130:1300

1. Innovation og nytænkning: Vi prøver os frem i mulighedernes kommune

Utviklingsenheten i Danske Roskilde kommune presenterer hvordan de har integrert Lean og innovasjon som verktøy for utvikling i kommunenes tjenesteytende enheter.

Innleder
Pia Berring er utviklingskonsulent ved By, Kultur og Miljø Sekretariatetet i Roskilde kommune og arbeider med ledelses- og organisasjonsutvikling.

2. Samarbeid mellom kommuner og statlig virksomhet. Hvordan kan vi hjelpe hverandre?

NAV Drammen, Vestre Toten kommune og Bærum kommune har samarbeidet om muligheten til å jobbe sammen i praksis, med NAV Drammen som et felles «case».  NAV Drammen vil dermed få det beste fra både Vestre Toten og Bærum kommune sine innføringsmodeller og Lean program, samtidig som kommunene vil få en unik mulighet til å øke sin kompetanse og videreutvikle sine modeller. Prosjektet er nå i forberedelsesfasen og starter opp for fullt i uke 35. Vi får høre om erfaringene de har gjort seg underveis.

v/Karianne Fjeldstad, prosjektleder LEAN i Bærum kommune, Steinar Hansen, NAV-leder i Drammen og Kari Bjørnerud Børthus, leder i utviklingsenheten i Vestre Toten kommune.

3. «Praktisk Innovativ Læring Og Tjenesteutvikling» PILOTen Hadeland

Kommunereform og felles utviklingsprosesser i Lunner og Gran kommune.

Lunner kommune har jobbet med Lean i Lunner som sitt utviklingsprosjekt og implementert Lean som utviklingsverktøy i organisasjonen som en del av sitt program for involvering av medarbeidere i endringsprosesser.
Gran kommune har jobbet med innovasjon og utviklet gode metoder og verktøy for å styrke organisasjonens evne til nytenkning.

Gran og Lunner kommuner har utredet om de skal bli en kommune. Kommunestyrene ga i juni sin anbefaling og vedtok intensjonsavtale.  Rådgivende folkeavstemning blir gjennomført samtidig med kommunevalget. Deretter vil de nye kommunestyrene fatte endelig vedtak 5. november. Utredningsarbeidet er gjort av kommunene selv gjennom en bred deltakelse fra politikere, ansatte, arbeidstakerorganisasjonene, innbyggere og næringsinteressenter. Det er høstet erfaringer fra dette arbeidet som mange kommuner fatter interesse for og ønsker å lære av.   

Kommunene har i lang tid arbeidet med kontinuerlig forbedring og innovasjon. Dette har skjedd på ulike møter i de to kommunene. Nå er et arbeid i gang for på en systematisk måte å lære av hverandre. Dette skjer blant annet ved at begge kommunene deltar på Innovasjonsskolen ved Høgskolen i Lillehammer. Kommunene er også valgt ut av Fylkesmannen i Oppland til å delta i et PILOT-prosjekt med tittelen «Kommunereform som motor for utvikling og innovasjon i kommunene».

Arbeidet i Gran og Lunner har følgende tittel: PILOTen Hadeland – der PILOT står for «Praktisk Innovativ Læring Og Tjenesteutvikling».                       

Gran og Lunner har startet arbeidet med å stille hverandre følgende tre spørsmål:

  1. Hva kan Gran/Lunner lære av oss?
  2. Hva kan vi lære av Gran/Lunner?
  3. Hvilke innovasjonsprosesser eller utviklingsprosjekter kan vi ha nytte av å utføre sammen?                                                                                                  

Dette skal følges opp med tre arbeidsformer i PILOTen for å yte bedre tjenester. Disse er:

  • Å lære og utforske sammen
  • Å utvikle og teste
  • Etablere ny praksis 

De to kommunene har valgt å arbeide med tre områder:

  1. Politikerrollen
  2. Helse og omsorg
  3. Organisering og ledelse 

Arbeidet i PILOTen forventes å gi stort utbytte selv om det ikke blir etablert en ny kommune.

De to kommunene er nå i en sammenslåingsprosess der det ser på hvilke muligheter de to ulike tilnærmingene kan gi kommunene i utviklingen av framtidige gode tjenester og som kan stå seg også om de fortsetter hver for seg. 

Rådmann i Lunner Tore Molstad Andresen vil være innleder (han vil også ha med seg en representant for Gran kommune).

Paneldebatt

Innleggene følges opp med panel bestående av innlederne der spørsmål fra salen debatteres.

Abonner på vårt nyhetsbrev