Lean i kommuner

Dag 1 kl 1430:1600 

Pakkeforløp - fra pakke til forløp i behandling og pleie
v/Birgit Solberg, seniorrådgiver i Nedre Eiker kommune
Nedre Eiker kommune sine erfaringer med innføring av pakkeforløp i korttidssykehjem og i psykisk helse. Hvorfor og hvordan, gevinster og utfordringer.
Foredraget passer for alle som er interessert i tjenestekvalitet, forbedringsprosesser, effektivisering i kommunehelsetjenesten og er nysgjerrig på andres erfaringer.
Birgit Solberg har arbeidet som rådgiver i etat Helse og omsorg i Nedre Eiker kommune siden 2010, med fagområdene internkontroll, kvalitetsforbedring og organisasjonsutvikling/tjenesteutvikling. Nedre Eiker kommune har drøyt 24 000 innbyggere, og etat Helse og omsorg består av seks virksomheter med til sammen 499 årsverk.
Birgit er stedfortreder for kommunalsjef, leder av kommunens psykososiale kriseteam, og jobber tett med ledere, medarbeidere og samarbeidspartnere for å møte krav til en god og effektiv kommunehelsetjeneste.

Fra verdsettende lederskap, lærende kommune og til kontinuerlig forbedring med tavlemøter, leanverktøy og MDI
v/Jorunn Ervik, Monica-Katrine Lindstrøm og Max Jenssen, hhv koordinator, veileder og personalsjef i Harstad kommune

Harstad kommune har de siste 5 år vært på en reise som startet med verdsettende lederskap - en lærende kommune – og nå kontinuerlig forbedring.
Midtveis i denne prosessen startet vi opp med lean som metode og verktøy. Vi har blant annet hentet kompetanse hos KS konsulent, Sintef og Vestre Toten kommune.
Vår strategi er basert på kontinuerlig forbedring og troen på at ansatte, ledere og organisasjon har i seg et betydelig potensiale for større verdiskapning med de ressurser vi allerede har. 
I denne konteksten har vi bedt IRIS og NORUT* se spesielt på hva som er tilstede hos de lederne som får dette til. Hvor viktig er personlig egnethet som leder og hvilken forskjell kan trening, opplæring i tavlemøter og metode utgjøre? Hvordan kan leanverktøy nyttes sammen med tavlemøter for å få til medarbeiderdrevet innovasjon (MDI)?

Presentasjon av pilot-Lean
v/Hilde Susann Aadland og Trygve Dahl, hhv avdelingsleder for personalgruppa og rådgiver for helse og omsorg i Stord kommune

Stord kommune har sidan 2007 nytta metoden prosessmodulering ved gjennomføring av endringar. Denne modellen har ein del felles element med KS sin K-Lean modell. Hausten 2015 vart K-Lean teke i bruk som eit verktøy for systematisk utvikling og effektivisering i Stord kommune. Tillitsvalde og alle leiarane fekk opplæring i modellen. I tillegg vart 8 vegleiarar lært opp særskilt for å utføre Lean systematisk på områder som ein sjølv ikkje kjenner.

Hovedtema som belyses i foredraget:
Tema er korleis ein på ein systematisk måte kan nytta K-Lean i ein mellomstor kommune. Det blir døme frå arbeid med å forbetra rutinar ved klage om byggesak. Korleis halda tidsfristar og unngå unødvendige opphald i prosessen. I tillegg til tilsette får dette konsekvensar for innbyggjarar og bedrifter.
Kva har me lært? Korleis gjennomføra K-Lean og kva er viktig å ha fokus på?

Abonner på vårt nyhetsbrev