Sesjon I: Samarbeid mellom sykehus og kommune – Samhandling i praksis skapte kontinuerlig forbedring og utvikling i begge organisasjoner

Kl 11:00-11:45

I 2014 ble Sande kommune og Avdeling for ortopedi og akuttmottak ved Drammen sykehus enige om å utfordre den eksisterende «dør til dør»- og pasientforløpstankegangen. Intensjonen med samarbeidet var å se helhetlig på tjenestene, og samarbeidet tok utgangspunkt i pasienter med hoftebrudd. Dette inkluderte forebygging av brudd, innsats og behandling ved skade og oppfølging/rehabilitering tilbake til optimal funksjon og livssituasjon. Samarbeidet har generert flere konkrete forbedringsarbeider rettet mot reelle og potensielle hoftebruddspasienter. Videre har samarbeidet medført en rekke synergieffekter og positive ringvirkninger i begge organisasjoner som følge av utviklingen mot en forbedringskultur hvor arbeidsmiljø, -prosesser og økt kvalitet i pasientbehandlingen står sentralt.

Foredragsholdere: 
* Lukas Månsson, ortoped og avdelingssjef, Avdeling for ortopedi og akuttmottak, Drammen sykehus
* Fagutviklingssykepleier/sykepleier, Akuttmottak, Drammen sykehus
* Fritz Solhaug, kommunalsjef Helse og omsorg, Sande i Vestfold kommune
* Solveig Russel Roberts, sykepleier og tidligere institusjonssjef, Sandetun
* Hanne Teigstad, Dagsykepleier, Sandetun
* Janecke Greenwood, tidligere prosessutvikler, Stab, Drammen sykehus

Abonner på vårt nyhetsbrev