Offentlig sektor

Dag 2 kl. 09:30-13:00

Offentlig sektor er inne i en tid med store endringer påvirket av endret brukeradferd, ny teknologi og forventninger om høy grad av digitalisering. 

Hør hvordan offentlig sektor jobber med Design Thinking i en Lean setting for å forbedre og effektivisere prosesser på tvers av etater.

Med bl.a.: Harstad kommune, Alstahaug kommune, Horten kommune, Pasientreiser HF og Hallvard Hoen (KS).

Når kontinuerlig forbedring ikke lengre gir store gevinster er radikale endringer nødvendig
v/Marit Elisabeth Kobro og Kjetil Dahl

Pasientreiser HF har siden oppstart i 2009 hatt stor suksess med medarbeiderdrevet forbedring. Foretaket har tatt ut store kvantitative og kvalitative gevinster av arbeidet, men har de senere årene opplevd at effekten av kontinuerlig forbedring er mindre, sett opp mot innsatsen som er lagt ned i forbedringsarbeidet. Det stilles store krav til offentlig sektor med tanke på  digitalisering og automatisering av prosesser som krever mer en kun kontinuerlig forbedring. Pasientreiser HF har digitalisert og automatisert sine tjenester og vil fortelle om sin reise hvordan kontinuerlig forbedring har vært en sentral bidragsyter til også å gjennomføre radikale endringer.

* Sammen om digitalisering
v/Hallvard Hoen, Spesialrådgiver i KS

 
* Harstad kommune: Fra Lean til medarbeiderdrevet innovasjon
v/Max Jenssen og Monica Katrine Lindstrøm

Reisen mellom disse «begrepene» har utgangspunkt i spørsmålet om hvordan skape innovasjon gjennom en modell for involvering? For å utvikle organisasjon, må vi ha en kultur for å stille spørsmål med etablert praksis. Å bevege seg fra nåsituasjon til tjenestedesign direkte, uten at det arbeides med kultur og verdier, vil kunne bli en krevende øvelse. Vi vil vise de elementer som vi erfarer er viktig og sette dem sammen til en modell. Vi mener at dette gjør oss bedre i stand til å lykkes, når brukerfokus og medarbeiderdrevet innovasjon forsterker utvikling av tjenestene.

* Alstahaug kommune: Fra utsikt til innsikt
v/Marte Solfjeld Pettersen, Anita Vean og Anne Lundestad

- Helhetlig pasientforløp i helsetjenesten.
Innlegget omhandler metoder som kommunen har brukt for å skaffe innsikt i arbeidsprosesser på sykehjemmet, og i hvilken grad kommunen imøtekommer pasientens behov.

* Horten kommune: Utvikling av elektronisk ruteplanlegging i hjemmetjenesten
v/Stein Evensen, Kommunalsjef Helse og velferd og Kjersti H. Norheim, Enhetsleder i Hjemmetjenesten

Foredraget vil ha fokus på utfordringsbildet i kommunesektoren. Hvordan kommunen i tett samarbeid med leverandør utviklet et elektronisk ruteoptimaliseringsverktøy i daglig drift og hvilke gevinster dette har medført. 

Abonner på vårt nyhetsbrev