Sesjoner dag 2

For å være et komplett metodeverk må Lean i økende grad komplementeres med digitale løsninger og tilnærminger. Digital Lean i avansert saksbehandling er relevant for alle aktører med kunnskapsintensive prosesser.

Teknologiske endringer og disrupsjon er ikke noe nytt, men endringer i dag skjer på et helt annet nivå når det kommer til skala, kompleksitet og tempo. Flere jobber freelance, mange får roboter som kollegaer og det blir vanligere å jobbe remote. 

Hvordan overvåke og forbedre tech-drevne prosesser ved hjelp av process mining? 

Hvordan kan en leder skape en god kultur for kontinuerlig forbedring og eksperimentering ved å drive agile utvikling i tverrfaglige team? For å bli bedre må man lære av sine feil, og for å lære av feil må man tørre å feile.

Når vi skal effektivisere arbeidsprosesser, kartlegger vi hvem som gjør hva, hva som gjøres når og utfordringene i prosessen. Men hva med andre oppgaver eller tjenester som foreløpig ikke eksisterer eller er tenkt på?

Norge har lang tradisjon for og et velutviklet partsamarbeid også på virksomhetsnivå, mellom ledelse og de ansatte. Et samarbeid preget av tillit, åpent og kort avstand mellom de ansatte og ledelsen.