HELSE

Hvordan sikrer vi at Lean-arbeid gir varige effekter for god pasientflyt i helsetjenestene?

Dette spørsmålet vil i denne sesjonen bli adressert fra tre ulike perspektiver for å gi innblikk i viktigheten av å skape en felles forståelse av dagens situasjon, å etablere et bredere samarbeid i organisasjonen, og ledernes aktive deltagelse i forbedringsarbeidet.
Store utfordringer i arbeidet med forbedring i sektoren er ansatte som ser utfordringsbildet fra ulike vinkler, manglende samarbeid og samhold på tvers av yrkesgrupper, og at ledere slukes i daglig drift.

Gjennom gruppediskusjoner og en avsluttende paneldebatt vil disse utfordringene drøftes i større detalj med de tre foredragsholderne.

Seksjonsoverlege ved ortopedisk seksjon Sykehuset Telemark, Hilde Apold, vil innledningsvis fortelle om deres erfaringer fra forbedringsprosjektet de har gjennomført for ortopedisk poliklinikk.
Prosjektet har skapt både kvalitative og kvantitative resultater gjennom fokus på felles forståelse av pasientflyten, på samarbeid og på høy grad av involvering.
Hilde er utdannet lege fra Universitetet i Bergen og har tatt sin spesialisering innen ortopedisk kirurgi ved Sørlandet Sykehus og Oslo Universitetssykehus. Hun ble ansatt som overlege i ortopedisk kirurgi ved Sykehuset Telemark i 2011, og tok i 2018 over rollen som seksjonsleder. Som leder for legegruppen har Hilde hatt en sentral rolle i prosjektet og de gode resultatene det har medført.

Kjetil Kristiansen fra EY kommer for å fortelle om evalueringen av fastlegeordningen, og hvordan den kan brukes i et forbedringsperspektiv. Kjetil har jobbet i EY i over 12 år og har mye erfaring fra arbeid med blant annet organisasjonsutvikling og HR-transformasjoner. Han ledet arbeidet med evalueringen av fastlegeordningen og vil dele sin erfaring rundt betydningen av grundige analyser, viktigheten av å skape en felles forståelse av utfordringsbildet og hvordan resultatene fra evalueringen kan brukes som utgangspunkt for forbedring.

Fra Distriktspsykiatrisk senter (DPS) ved Sykehuset i Vestfold kommer avdelingsleder Lene Nyegaard Andersen for å fortelle om arbeidet de har gjort for å koble sammen styring, ledelse og prosesser gjennom Lean. Arbeidet har som mål å skape en virksom og effektiv tjeneste for pasienten gjennom å balansere ressurs- og flyteffektivitet, målstyring og involvering av medarbeidere.

Overordnet agenda for sesjonen:

1.      Hilde Apold (Sykehuset Telemark): «Kontinuerlig forbedring i ortopedisk poliklinikk» (20-25 min)

2.      Kjetil Kristiansen (EY): «Evaluering av fastlegeordningen - hvordan kan den brukes i et forbedringsperspektiv?» (20-25 min)

3.      Lene Nyegaard Andersen (Sykehuset Vestfold): «Styring, ledelse og prosesser koblet sammen gjennom i Lean» (20-25 min)

4.      Diskusjoner i mindre grupper (60 min)

5.      Paneldebatt med foredragsholderne (30 min)

Meld deg på Leankonferansen her.

Les mer om Leankonferansen.

Abonner på vårt nyhetsbrev