Digitalisering gir godt samarbeid på E6

Nye Veier og totalentreprenøren Veidekke nærmer seg 100 prosent digital gjennomføring i utbyggingen av firefelts E6 fra Arnkvern til Moelv. 

På Norges største pågående veiprosjekt brukes nå ekte BIM inkludert populære BIM-kiosker både ute på anlegget og på riggen.

Ambisjonene var høye fra første dag. Som byggherre var Nye Veier tydelig på at «tegningsleveranser» ikke var ønskelig og at målet var å komme opp på BIM nivå tre innen utbyggingen av den nordlige parsellen fra Arnkvern til Moelv var ferdig.

- Nye Veiers ambisjoner innen BIM kom nok noe brått på mange av leverandørene, men gjennom god kartlegging og omfattende dialog med bransjen ble vi enige om at BIM på nivå tre burde være innen rekkevidde, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Nye Veier skulle bort fra ordinær «fagsiloprosjektering» der 3D-visualisering var det siste som ble gjort etter at arbeidsgrunnlaget var ferdig.

- Leverandørene måtte kombinere all tilgjengelig kunnskap, skape nye løsninger og kombinere løsninger på nye måter. Dette har resultert i en tilnærmet 100 prosent digital gjennomføring av E6 Arnkvern – Moelv, sier Moshagen i en pressemelding.

Med bruk av BVP (Best Value Procurement) sikret Nye Veier seg det teamet som best hadde satt seg inn i prosjektet og kontraktens utfordringer.

- Entreprenøren ble tidligere involvert enn normalt og det fulgte ingen byggeplaner eller prosjekterte løsninger med i konkurransegrunnlaget. Likevel anslår vi at vi har spart minst ett år før vi startet på selve byggingen, sammenlignet med de tradisjonelle enhetspriskontraktene, sier Moshagen.

BVP-anskaffelsen (prestasjonskjøp) resulterte i kontrakt med Veidekke.

- Vi la ned et omfattende arbeid og satte oss, allerede før konkurransen ble utlyst, et mål om at denne kontrakten skulle vi vinne, sier Neal Nordahl, prosjektleder i Veidekke.

Før kontrakten ble signert ble det brukt spesielt mye ressurser på Risikovurderingsplanen (RVP) i konkretiseringsfasen. Dette viser seg å være et nyttig verktøy underveis i gjennomføringen. I RVP ble de aller fleste risikoer identifisert og kvantifisert med tilhørende forebyggende og skadebegrensende tiltak.

- En slik åpenhet hadde hverken Nye Veier eller Veidekke testet ut tidligere, men vi ser nå at dette har vært med å sikre god tillit og åpenhet mellom aktørene, sier Nordahl.

Like etter kontraktsignering etablerte Nye Veier og Veidekke PRIME (Prosjektintegrert megling).

- I PRIME har vi hatt oppe flere betydelige problemstillinger som normalt ville kunne ha skapt konflikt. Men med BVP som anskaffelsesmetode, RVP som grunnlag og PRIME som fora har vi nå lave skuldre og utfordringer løses i god dialog. Flere av oss har erfaring med PRIME gjennom mange år og dette fungerer spesielt godt når man kommer i gang tidsnok før eventuelle uenighetene oppstår. PRIME er faktisk en lavterskelmetode, sier Moshagen.

Alle som arbeider med E6 Arnkvern - Moelv er samlokalisert på Brumunddal på anleggsriggen. Nytt er det også at rådgiverne i Sweco sitter med sine 12 ledende prosjekteringsressurser onsite sammen med totalentreprenøren og byggherrens representanter. Her utnyttes BIG-Room løpende med integrert og samtidig prosjektering (ICE) med VDC-sertifisert nøkkelpersonell. Alt modelleres før bygging, og det er innført og brukes Level of Development (LOD) på alle delstrekninger og de viktige fagene. Det kan være første gangen dette blir brukt systematisk på et veiprosjekt i Norge.

- Det har også vært et banebrytende arbeid med prosjekteringskontroll og godkjenning av konstruksjoner. Vegdirektoratet utfører nå formalgodkjenningene ved hjelp av modeller uten bruk av tegninger. Dette er LEAN i praksis med effektive prosesser og høy kvalitet, fordi vi har et konsistent og helhetlig grunnlag, sier Nordahl.

Veidekke har plassert ut de første BIM-kioskene på anlegget.

- Kioskene er i første rekke tilpasset all konstruksjonsbygging og arbeiderne har alltid tilgang til rette arbeidsmodell. Dette sikrer kvalitet i utførelsen. Den ene BIM-kiosken er testet på TV-stua på mannskapsriggen, noe som ble rapportert som populært, sier Nordahl. 

For å håndtere det hele har Veidekke etablert en modellserver (SMART). Det betyr at all informasjon har en felles portal inn i modellene og alle datasettene. BIM-modellene kan brukes direkte uten å investere i store og tunge datamaskiner, noe som er nytt innen anlegg. Modellen kan også brukes på standard mobiltelefoner.

Målet er at alle disse modelldataene skal flyte sømløst over i driftsfasen og den AIM-systematikken som Nye Veier skal etablere for drift av den nye firefeltsveien gjennom Hedmark.  

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal