Sykehuset Telemark HF vant prisen for Årets norske Leanprosjekt 2019

Jubileumskonferansen 2019: Sykehuset Telemark HF ble vinneren av prisen med sitt prosjekt "Kontinuerlig forbedring i ortopedisk poliklinikk".

Vinneren ble kåret basert på stemmer fra konferansedeltakerne og fagjuryens vurderinger, og prisen ble delt ut under tirsdagens festmiddag.

Denne prisen har som formål å skape motivasjon og entusiasme for Lean ved å løfte frem gode eksempler på forbedringsprosjekter, uavhengig av hvor langt hele virksomheten har kommet på sin leanreise.

Bakgrunnen for prosjektet til Sykehuset Telemark:

"Sykehuset Telemark HF går gjennom store og omfattende endringer, på bakgrunn av at krav til ytelse og kvalitet øker mer enn tilgangen på ressurser og midler. For å skape handlingsrom til fremtidig utvikling og investering har vi behov for å sikre en mer bærekraftig sykehusdrift. Det har pågått omstillingsarbeid med økonomiske kutt i flere år, og dette har ført til frustrasjon og endringsslitasje blant våre ansatte.

Ortopedisk poliklinikk var ett av områdene på sykehuset hvor ventelistene var lange, løftebruddene mange og inntektene lave, til tross for høy etterspørsel. Poliklinikken hadde tidligere vært gjennom flere ulike endringsarbeider, uten at vi hadde sett resultatene av innsatsen vi hadde lagt ned.

De gode resultatene, på for eksempel nedgang i løftebrudd, ble tidlig synlige gjennom prosjektet og var med på å øke motivasjonen i prosjektgruppen. Med de kvantitative resultatene og motivasjonen fulgte også de kvalitative resultatene som styrket teamfølelsen på tvers av de ulike yrkesgruppene i poliklinikken. Ved å samarbeide i prosjektet økte vår forståelse for hele pasientforløpet og hvordan vi alle jobber sammen for å sørge for at pasienten kommer raskt og trygt tilbake til hverdagslivet.

I prosjektgruppen var alle nivåer som er involvert i poliklinikkens daglige drift inkludert. Dette innebar sekretærer, sykepleiere, leger i spesialisering, overleger, fysioterapeuter, seksjonsledere og avdelingsledere, og totalt utgjorde vi et team på 15 ansatte. Vi var da også representanter fra fem av lokasjonene hvor sykehuset har aktivitet, som bidro til en erfaringsutveksling som tidligere hadde vært begrenset. Teamet jobbet sammen i arbeidsmøter og i mindre grupper med problemløsing. I tillegg inkluderte vi ergoterapeuter, turnusleger, røntgenavdelingen, analyseavdelingen, DIPS-forvaltere og controllere for å verifisere hypoteser og sikre at foreslåtte tiltak var gjennomførbare.

Viktigheten av prosjektet for sykehuset som helhet er blitt synlig på flere måter. Blant annet har prosjektet ved flere anledninger vært på agendaen og ble presentert i både styremøter og ledergruppemøter, samtidig som kommunikasjonssjefen tok ansvar for å publisere artikler om prosjektets gode resultater på sykehusets nettside og intranett. Men viktigst av alt - prosjektet økte positiviteten og motivasjonen rundt forbedringsarbeid på sykehuset, også utenfor poliklinikken".

Vi har gjennom prosjektet klart å vise resten av organisasjonen at forbedringsarbeid kan gi store resultater, og det har ført til at flere ønsker å sette i gang egne prosjekter. På denne måten har prosjektet skapt et godt grunnlag for den videre reisen sykehuset har startet på for skape en mer bærekraftig fremtidig sykehusdrift, både for våre pasienter og ansatte".

På bildet: F.v. Hilde Apold (seksjonsleder) og Ingunn Holtar Rønning (avdelingsleder). Fotograf: Helge Heyerdahl.

Se intervju med vinnerne her:

Abonner på vårt nyhetsbrev