Fra Lean til "Lean på Norsk"

Lean og Leanbaserte metoder har gjennom de siste tre tiårene fått stor global oppmerksomhet.

Leanfilosofien har sitt utspring i det forbedrings- og innovasjonsarbeidet Toyota har utviklet og systematisert. Denne forbedringsfilosofien er introdusert og praktisert på mange ulike måter i mange land.

For Lean Forum Norge har det hele tiden vært viktig å tilpasse anvendelsen av Lean i Norge til den norske arbeidslivsmodellen og våre samarbeidstradisjoner, men også til en mer helhetlig og innovativ virksomhetsutvikling. Derfor bruker vi begrepet "Lean på Norsk."

Godt utviklings- og forbedringsarbeid i norsk arbeidsliv bygger på fire sentrale faktorer. Disse, sammen med de generelle prinsippene for leanbasert utvikling (jfr. Jeffrey Likers), er også viktige og må legges til grunn for å beskrive hva "Lean på Norsk" er. De er avgjørende for å skape gode resultater på lang sikt; effektiv drift, økt innovasjon og produktivitet og merverdi for kunder og brukere.

For å lykkes med "Lean på Norsk" forutsettes det at følgende forhold spesielt ivaretas:

Ledelse:
Toppledelsen må angi retning og mål for å skape en effektiv kunde/bruker drevet virksomhet. Ledere på alle nivåer må utvise vilje og engasjement til å avsette tilstrekkelig tid og resurser til at det skapes gode og tillitsskapende samarbeidsforhold med medarbeidere og med tillitsvalgte, der dette finnes. Valg av forbedringsmetode, hensikt og virkemåte må avklares og avtales i nært samarbeid med de ansatte og deres representanter.   

Samarbeid:
Det må eksistere, eller skapes, et godt og gjensidig tillitsbasert samarbeidsklima i virksomheten som kan stimulere forbedringsarbeidet til alles fordel.:

Eksternt; overfor kunder, brukere og leverandører. Internt; mellom medarbeidere, ledere og ansattes representanter.

Miljø og arbeidsmiljø:
Utforming av Leanbaserte systemer må bidra til en grønnere og mer energieffektiv produksjon og fjerne miljøskadelig utslipp, der disse finnes.  I tillegg må et trygt og godt arbeidsmiljø vektlegges, og den enkelte medarbeiders psykososiale arbeidsforhold og utviklingsmuligheter må ivaretas.    

Organisering og arbeidsformer:
Systematisk Leanbasert forbedringsarbeid krever god organisering og inkluderende og medvirkningsbaserte arbeidsformer (sosiotekniske). Dette muliggjør at de ansatte, også gjennom økt teknologianvendelse, kan ta et medansvar for å utforme, følge opp og drive fram utviklingsarbeidet i virksomheten.
 ------------

Ovennevnte finner du også i dokumentet her:

Lean på norsk

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal