Bredt engasjement for økt effektivitet hos Dokka Fasteners

20.02.2019: Produktivitetsspranget ruller videre hos Dokka Fasteners, og i uke 5 ble det gjennomførte en svært vellykket workshop i Operatørvedlikehold trinn 0 og 1 på ei utvalgt maskin. 

Valget av nettopp denne maskinen er ikke tilfeldig, og det er en systematisk vurdering som ligger bak. Dette for å sikre at innsatsen i forbedringsarbeidet legges der det gir størst effekt.

Mål om 90% reduksjon av maskinstopp:

Måten tilnærmingen er gjort på er at bedriftens  overordnede utfordringer og ambisjoner er grundig kartlagt og beskrevet av ei bredt sammensatt intern styringsgruppe. På bakgrunn av dette ble fokus satt på en pilotprosess der en mente bedriften kunne ha størst nytte av forbedringsarbeidet, samtidig som at det var en fin læringsarena for nye arbeidsmetoder. Påfølgende analyse av verdikjeden / prosessen pekte blant annet på viktigheten av økt stabilitet i den ene produksjonslinja, og da spesielt på den valgte maskina.  Etter kartlegging og drøfting ble målet satt til 90% reduksjon av  maskinstopp på valgte maskin ved hjelp av metodikken Operatørvedlikehold.
 

Kort om gjennomføringen av operatørvedlikehold:

Ei tverrfaglig gruppe bestående av operatører, vedlikeholdspersonell, prosessingeniører, ledere og andre støtteressurser gjennomgikk teorien rundt Operatørvedlikehold og gikk deretter i gang med det praktiske arbeidet. Først ble det gjennomført ei enkel risikoanalyse med påfølgende tiltak rundt sikker nedstegning for å unngå uhell og skader. Likeledes ble maskinens virkemåte beskrevet, uklarheter rundt dette ble diskutert og besvart for å øke forståelsen hos de som opererer maskinen, og dermed bidra til optimal drift. Deretter startet nedvask av maskinen med fokus på å avdekke feil og mangler. Vi fant noen titalls små og store feil, og flere av disse ble fikset umiddelbart. Avslutningsvis ble det lagt en plan for videre arbeid med å fjerne resten av feilene, etablering av rengjøringsrutiner, og videre kompetanseheving rundt både betjening og vedlikehold på maskina. Da dette arbeidet er fullført vil arbeidet kompletteres med trinn 2 og 3, der en blant annet legger til / optimaliserer inspeksjons og smørerutiner i tillegg til rengjøringsrutinene.

Bilde øverst: Nedvask med fokus på å finne feil og mangler

Bilde over: Mål, plan og status på arbeidet visualiserer på egen midlertidig arbeidstavle.