Den viktigste ressursen vi har er menneskene

Ordfører i Overhalla kommune Hege Saugen sier at den viktigste ressursen vi har er menneskene.

Vi tok en liten førjulsprat med Hege Saugen, ordfører i Overhalla kommune. Formålet med praten var å finne ut av hva Overhalla kommune tenker rundt etableringen av Lean Forum Namdal og vår rolle som en nettverksbygger i hele Namdalen. For å holde oss til Lean-terminologien gikk vi for å benytte oss av en tilpasset «5 * hvorfor».

«5 * hvorfor» er i utgangspunktet et enkelt verktøy for å finne den grunnleggende årsaken til et problem, også kalt rotårsak.

Ønsker du at dette skal være et tema på et av våre fremtidige arrangementer, kan du melde fra til en av oss i styret.

5 * hvorfor?

1. Hvorfor tenker du at Lean Forum Namdal er viktig for Overhalla og Namdalen?

Som region møter nok mange av oss, både offentlig og privat, et behov for kompetanse vi ikke klarer å møte med dagens befolkningstetthet, og kanskje kan vi ikke ene og alene sko oss på at vi skal få så mye tilflytting at vi får dekt alt med nye Namdalinger. Jeg tenker derfor at et nettverk som deler erfaringer av stort og smått for å bli litt bedre hver dag, er viktig for å møte fremtidens krav og behov. Hvis flere av oss sammen blir litt bedre hver dag, kan vi kanskje møte behovene for økt volum med samme bruk av ressurser. Setter vi Lean i et bærekraftperspektiv er det vel liten tvil om at fokus på flyt og effektivitet i kombinasjon med å respektere menneskene på individnivå, vil gi økt konkurransekraft også på bærekraft.
.

2. Hvorfor ønsker Overhalla kommune å være en del av forumet?

Vi i Overhalla kommune ønsker å være en del av forumet fordi vi har sett hvilke effekter en Lean-tilnærmet driftsstrategi har gitt det lokale næringslivet. Det er derfor viktig for oss å være med å følge denne utviklingen, samt at vi har et klart ønske om å støtte jobben som gjøres for å skape flyt. Samtidig er det sannsynligvis mange elementer vi også kan ta med oss inn i kommunen. Slik jeg ser for meg nettverket, er det tilgang på inspirasjon og utveksling av erfaringer. Disse kan gi innspill til enkle ting vi kan gjøre for å hente ut effekter i egen virksomhet.
.
3. Hvorfor tror du Lean er viktig for offentlig sektor?

Min erfaring fra offentlig sektor fra tidligere gjør at jeg helt klart ser sammenhengene mellom å jobbe smartere som vi kalte det, og Lean. Det å jobbe smartere stiller krav til forankring i ledelsen og en motivasjon til endring i hele organisasjonen. Det er derfor viktig for offentlig sektor som har en omfattende beslutningsprosess, at vi tenker flyt og effektivitet. Beslutningsprosessene starter ofte på topp og blir spredd videre nedover i organisasjonen. Dette fører til at vi er helt avhengig av god flyt og en ledelse som er engasjert og involverende. Hvis vi tenker manglende tilflytting og økt konkurransekraft, er det helt klart viktig at offentlig sektor også jobber mot maksimal kundeverdi og at brukerne av våre tjenester får en opplevelse som møter deres behov.

Jeg ser helt klart at Lean er en fantastisk måte å drifte en virksomhet på, hvis vi tenker utvikling. Jeg tror at synliggjøringen av sammenhenger på ulike nivå gir en struktur og retning i alle ledd.  Mange virksomheter jobber nok allerede med elementer fra Lean, men har ulik tilnærming til hvordan de gjør det og hva de kaller det. Jeg ønsker derfor å utfordre litt på om vi må kalle det Lean, eller om fokuset i stede bør være på hvordan og hva man kan gjøre for å oppnå en kultur for kontinuerlig utvikling og forbedring.
.
4. Hvorfor tror du Lean i mange tilfeller blir oppfattet som et prosjekt og ikke en driftsstrategi?

Hvis jeg ser på offentlig sektor tror jeg at dette kanskje kan bunne ut i at vi ofte jobber prosjektbasert når vi implementerer nye og smartere måter å jobbe på. Det tror jeg kan føre til at man glemmer litt at dette er noe som vi skal jobbe med kontinuerlig. Kanskje er tidshorisonten på prosjektene for korte til at det blir en del av vår måte å jobbe på?
.
5.Hvorfor tenker du at respekt for mennesket er en av grunnverdiene i Lean, og kanskje den viktigste suksessfaktoren isolert sett?

Her kunne vi nok ha snakket sammen en hel dag, men i bunn og grunn er dette viktig fordi menneskene er den viktigste ressursen vi har på en arbeidsplass. Som jeg sa innledningsvis, er vi avhengig av hver og en sitt bidrag. Da må vi i alle fall ta vare på de vi har. Om man jobber som ordfører eller tømrer, er behovene for å bli anerkjent like viktig. Hvis vi over tid ikke møter disse behovene, tror jeg at alt av endringer på godt og vondt bare er å glemme.
.

Bildet over fra etableringen av forumet

 

Til slutt:

Har du noen andre kommentarer du ønsker å fylle på med?

For min del tror jeg Lean handler om å tilpasse prinsipper som passer til den enkeltes produksjon og ikke forsøke å kopiere eksempelvis Toyota eller Overhalla Betongbygg. Det er alltid bra med gode forbilder og vi er heldig som har en Norgesmester i vår bygd, men vi kan ikke kopiere alt. Vi må la oss bli inspirert av de som lykkes og sammen utvikle en kultur som bygger på et ønske om å bli litt bedre for hver dag.

I etterkant har vi snakket med kommunedirektør Trond Stenvik for å høre litt mer om hvordan kommunen jobber med forbedringsarbeid.

Som en kommune er vi sammensatt av et bredt spekter av ulike tjenesteområder og hvor forbedringsarbeid må rette seg mot den enkelte tjeneste sine særpreg og brukergrupper. Samtidig skal vi som samlet organisasjon arbeide for å nå de overordnede mål og strategier som blant annet ligger i vedtatt kommuneplan. Dette stiller krav til at vi må jobbe langsiktig og med klare rammer og standarder for hvordan prosesser skal foregå. I Overhalla har vi jobbet i mange år med forbedringer, hvor mye fokus har vært på å jobbe med å forstå behov, slik at vi kan lære og utvikle tjenester som bedre dekker behovene.

Gjennom blant annet arbeid med kompetanseutvikling, involvering, balansert målstyring, gode planprosesser og noen innovative anskaffelser, har vi lært mye om å gjennomføre forbedringer i kommunen. Vi ser helt klart effektene av å jobbe med kontinuerlige forbedringer. Fra 2007 ble vi miljøsertifisert etter ISO 14001, en standard som bygger på mye av den samme tankegangen som Lean. Lean har også tidligere vært tema i vår lederutvikling.

Basert på ny kommuneplan kommunestyret vedtok i høst, vil mye av arbeidet vårt framover være preget av å gjennomføre strategiene som bygger på bærekraftsmålene og hvordan vi sammen i lokalsamfunnet kan møte behovet til innbyggerne framover. Denne tankegangen kalles gjerne «kommune 3.0», en tilnærming hvor vi jobber mot å involvere innbyggere, næringsliv og andre aktører for å se på hva vi kan gjøre sammen for å møte fremtidige behov. Vi står alle foran store omstillinger de kommende årene og må da se på hvordan vi kan løse behov på helt nye måter.