Lean Forum Logo

Statutter

Statutter for Lean Forum Norge www.leanforumnorge.org

Et åpent forum for å fremme verdiskaping gjennom innovasjon og virksomhetsutvikling. Forskning på og utvikling av ”den norske modellen” og ”lean filosofi” står sentralt i forumets arbeid.

§ 1 Navn og hjemsted

Forumets navn er ”Lean Forum Norge”, www.leanforumnorge.org , (www.leanforumnorge.no er også registrert) med undertittel:

Et åpent forum for å fremme verdiskapig gjennom innovasjon og virksomhetsutvikling. Forskning på og utvikling av ”den norske modellen” og ”lean filosofi” står sentralt i forumets arbeid.

§ 2 Formål

Lean Forum Norge skal bidra til å fremme verdiskaping gjennom innovasjon og virksomhetsutvikling og dermed styrke konkurranseevne til norske industribedrifter samt privat og offentlig tjenesteyting.

Forumets overordnede mål er å videreutvikle ”den norske modellen” til en tydelig ledelsesmodell basert på lean ledelse i verdensklasse, kombinert med vår samarbeidstradisjon og vår verdiforankring

Forumet vil konsentrere seg om innovasjon og virksomhetsutvikling der verdiskaping skjer ved bruk av tilgjengelig og stadig mer avansert teknologi for å skape mest mulig verdi for kunde/bruker. Gjennom erfaringsutveksling og forskning skal forumet bidra til å videreutvikle ”den norske modellen” og ”lean filosofi” i Norge.

Forumet skal gi medlemmene kundeverdi i form av:

 • Kunnskap om hvordan de selv kan utvikle lean verdiskapingsprosesser i verdensklasse
 • Erfaringer fra norske og internasjonale virksomheter og kompetansemiljøer
 • Inspirasjon i et lærende felleskap av personer og organisasjoner
 • Forskning på og videreutvikling av ”norsk lean” – ”den norske modellen”
 • Utvikling av læringsarenaer for lean ledelse som dekker alle typer virksomheter

§ 3 Medlemskap

Forumet er åpent for alle som er interessert i å bidra til å oppfylle forumets formål slik at man kan øke samarbeidet om innovasjon og virksomhetsutvikling mellom forskjellig type industri, offentlig og privat tjenesteyting samt forsknings- og utdanningsmiljøer.

Forumet har ulike former for medlemskap:

 • Bedriftsmedlemmer i form av private eller offentlige virksomheter, institusjoner og andre organisasjoner.
 • Individuelle medlemmer

Bedriftsmedlemmer betaler grunnkontingent som besluttes av årsmøtet

Individuelle medlemmer betaler ikke kontingent.

§ 4 Valg

Styrets sammensetning

Styret skal ha seks til ti medlemmer. For å sikre kontinuitet, kan inntil halve styret tre ut hvert år. Styret velges av Årsmøtet.

Siden ”den norske modellen” vil være sentral i forumets virksomhet vil NHO og LO ha fast plass i styret med 1 representant hver og altså ikke være på valg.

Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA har observatørstatus i styret.

Valgkomite

En valgkomite på tre medlemmer velges av Årsmøtet.

Revisor

Revisor velges av Årsmøtet

Valgperiode

Alle valg gjelder normalt for en to-årsperiode. På det årsmøte som ikke har valg på dagsorden kan det foretas suppleringsvalg etter behov og for å sikre kontinuitet i styret.

§ 5 Årsmøte

Kun bedriftsmedlemmer har stemmerett på årsmøte. Individuelle medlemmer kan møte på årsmøte med tale og forslagsrett.
Årsmøte avholdes 1 gang pr år. Årsmøtet innkalles med fire ukers skriftlig varsel. Forslag til Årsmøtet innsendes senest 14 dager før Årsmøtet. Sakspapirer til medlemmene sendes ut senest en uke før møtet. Årsmøtets beslutninger søkes fattet på grunnlag av konsensusprinsippet.

Årsmøtet velger ordstyrer og sekretær og to personer til å undertegne møteprotokollen.

Årsmøtet behandler følgende saker:

 • Godkjenning av innkallingen
 • Konstituering
 • Årsmelding
 • Regnskap
 • Planer for driften kommende år
 • Innkomne forslag
 • Valg
  • Styreleder
  • Styremedlemmer
  • Revisor
  • Valg av valgkomité
  • Valg av sted for sekretariatsfunksjonen (hvert andre år)

§ 6 Forumets oppgaver

For å tjene forumets formål kan følgende oppgaver være aktuelle:

- Styret arrangerer Årsmøtet hvert år. Møtet er åpent for alle medlemmer og sponsorer.

- Styret skal i tillegg til Årsmøtet ha minst to møter i året.

- Styret skal arrangere minst ett arrangement i året som skal være åpent for alle interesserte.

- Det tas sikte på at Sekretariatet arrangerer fysiske og nett- møteplasser for medlemmene

- Utvikle og holde à jour en aktiv hjemmeside for kommunikasjon internt i Forumet og for å informere om andre relevante aktiviteter.

- Arrangere seminarer, arbeidsmøter og lignende

- Arrangere besøk hos bedrifter og andre aktuelle miljøer

- Arrangere messebesøk

- Initiere og følge relevante FoU-prosjekter

- Overvåke teknologiutvikling, nasjonalt og internasjonalt

- Samarbeid med andre fora, organisasjoner og institusjoner, nasjonalt og internasjonalt

- Spre informasjon om eksisterende og kommende teknologi og produksjonsfilosofier

- Ta initiativ til opplærings- og utdanningstiltak for å styrke bedriftenes kompetanse og rekrutteringsgrunnlag.

- Opprette studie- og arbeidsgrupper

- Spre informasjon om forumet, bl.a. ved sirkulærer, fagtidsskrifter og egen hjemmeside på internett.

§ 7 Sekretariatet

Sekretærfunksjonen, som har ansvaret for den daglige driften av forumet, legges til konkurranseutsatte industri- og næringsklynger som har stor drivkraft innen innovasjon og virksomhetsutvikling. Det tas sikte på at sekretariatsfunksjonen ambulerer mellom de forskjellige klyngene hvert andre år. Årsmøtet bestemmer hvem som skal ha ansvaret for sekretariatet i neste 2-års periode.

§ 8 Økonomi

Et sentralt element i forumet vil være dugnad. Arbeid i Styret og arbeidsgrupper honoreres normalt ikke av Forumet.

Sekretariatsfunksjonen og den daglige driften finansieres av et spleiselag mellom sentrale samfunnsaktører, organisasjoner og virksomheter som til enhver tid deltar i forumet. Konferanser og kurs betales av den enkelte bruker og eventuelle bidrag ut over kostnadsdekning skal være med å finansiere den daglige driften.

Årsmøtet skal godkjenne budsjett og regnskap.

§ 9 Statuttendring

Statuttene kan endres av Årsmøtet med 2/3 flertall av de stemmeberettigede fremmøtte medlemmene

§10 Oppløsning

Eventuell oppløsning av forumet må skje på Årsmøte og krever 2/3 flertall. Årsmøtet avgjør hvordan innestående midler skal disponeres.